Stanovy spolku Thai ridgeback klub z. s.

 

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Spolek Thai ridgeback klub z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Čichtice 69, 38773 Bavorov.

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolný, nevládní, sdružující členy na základě společného zájmu a je neziskovým svazkem občanů.

 

 Čl. 3 
 Základní účely spolku

Základními účely spolku je sloučení chovatelů Thajských ridgebacků v České republice.

Za tímto účelem bude spolek usilovat o rozvoj a podporu plemene Thajský ridgeback.

 

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a)      spolupráce s chovateli a spolky zabývající se chovem psů.

b)     organizování výstav, bonitací a jiných akcí pro psy

c)      pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)

d)     účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy chovu TRD

e)     poradenská činnost pro chovatele, vydávání krycích listů a další agenda potřebná při chovu TRD

 

Čl.  5 
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která bude plně souhlasit se stanovami a cíli spolku.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
 • obracet se na spolek s podněty, stížnostmi a žádat o vyjádření
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

 

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy
 • aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 • platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovené radou
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Čl. 6 
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov
  2. volila radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala
  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
  4. určila koncepci činnosti spolku na další období
  5. stanovila výši členských příspěvků

                  f)  zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku

                 g)  rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

                 h)  vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

 

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku nebo prezident klubu. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku.
 4. Rada spolku je pětičlenná včetně prezidenta klubu. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen prezident. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 5. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je prezident spolku povinen do 60 dnů  zajistit doplnění Rady.
 6. Prezident spolku je jeho statutárním orgánem. Prezident zastupuje spolek ve všech věcech. Funkční období prezidenta klubu bude trvat po celou dobu trvání klubu. Prezidentem klubu na celé období je Hedvika Krupičková r.č. 785523/5949. V případě , že již nebude chtít vykonávat tuto funkci může svolat mimořádnou členskou schůzi, kde bude zvolen nový prezident. V případě úmrtí musí nejdéle do 60 dnů svolat rada klubu členskou schůzi a na té si zvolit nového prezidenta klubu.

Čl. 8 
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

  

 Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 25.7.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

 

Kontakt

Thai Ridgeback Klub Adresa: Čichtice 69, Bavorov 387 73 +420 733 320 561 hedvika.krupickova@seznam.cz